JML-diving

Menu
MENU

Systém Antras

Srdce systému ANTRAS

Systém ANTRAS je vždy konfigurovaný pre konkrétnu inštaláciu – klient kupuje iba tie moduly, ktoré mu zabezpečia najväčšiu energetickú úsporu. Pre špecifické inštalácie, keď zákazník vyžaduje netypické riešenia, inštalujeme dodatočné moduly.

viac

Modul zhromažďovania a správy údajov

Je to základný modul – vždy sa dodáva zákazníkovi. Jeho hlavnou funkciou je zhromažďovanie údajov z meraní, automatických systémov a vonkajších databáz. Tento modul zbiera tiež systémové záznamy.

viac

Modul riadenia

Hlavná úloha tohto modulu je riadenie procesov – zadané a skutočné hodnoty. Proces riadenia prebieha v reálnom čase. Tento modul spravuje regulačné slučky procesov čistenia odpadových vôd a prideľuje operačné stratégie definované užívateľom, ak je systém v manuálnom režime alebo ponúka platformu, pri automatickom režime.

viac

Modul dozoru

Modul dozoru používa model umelej inteligencie a na základe heuristických poznatkov vyhodnocuje procesy aplikovaného riadenia a diagnostikuje stav čistiarne odpadových vôd. Táto overená inteligentná, integračná a vyvážená kontrola je vhodná pre každu čistiareň odpadových vôd 24 hodín denne.

viac

Modul nutriEn

Modul pre zabezpečenie vysokej kvality odpadových vôd, čo sa týka bigénych látok a optimalizácie spotreby energie. Modul monitoruje proces nitrifikácie / denitrifikácie a prevzdušňovací systém reaktorov, v ktorých sa odstraňujú biogénne látky. Prostriedkom, ako optimalizovať energetickú náročnosť systému, je kontrolovať koncentráciu kyslíka, amoniaku, dusičnanov a potenciálu redox.

viac

Modul Sica

Tento model slúži na optimalizáciu spotreby energie a to vďaka stratégii výroby a dodávky vzduchu, na princípe pokročilého riadenia koncentrácie kyslíka, tlaku, hodnôt zadaných pre kyslík a tlak ako aj tarifnej energetickej triedy.Optimalizuje sa distribúcia a výroba kyslíka pri minimálnej spotrebe energie.

viac

Modul cEn

Modul slúži na dosiahnutie vysokej kvality očistených odpadových vôd z hľadiska organických materiálov a optimalizácie spotreby energie.

viac

Modul sgEn

Modul sgEn slúži na monitorovanie procesov a spotreby energie. Sleduje pracovný čas a monitoruje zariadenia a systémy použité v čističke odpadových vôd. Tento modul si zapisuje tieto informácie a podľa toho odhaduje výrobu a spotrebu energie, v závislosti od tarify.

viac

Modul podpory rozhodovania

Systémový modul podpory rozhodovania je zodpovedný za hromadenie, integráciu a spracovanie výsledkov dodávaných ostatnými modulmi ; navrhuje akčné plány.

viac

Ostatné moduly

Platforma CreaPRO ANTRAS má tiež mnoho ďalších modulov, ktoré sa neustále vylepšujú podľa potrieb zákazníka.

viac