JML-diving

Menu
MENU

Modul dozoru

Modul dozoru používa model umelej inteligencie a na základe heuristických poznatkov vyhodnocuje procesy aplikovaného riadenia a diagnostikuje stav čistiarne odpadových vôd. Táto overená inteligentná, integračná a vyvážená kontrola je vhodná pre každu čistiareň odpadových vôd 24 hodín denne.

Modul dozoru nám umožňuje využiť predošlé skúsenosti ( ako pozitívne tak aj negatívne ),odvolávajúc sa na problémy, ktoré vznikajú v priebehu procesu, a umožňuje optimalzovať riešenia, pretože umožňuje opakované použitie špecifických poznatkov o danej čistiarni odpadových vôd a výmenu skúseností medzi pracovníkmi.