JML-diving

Menu
MENU

Pomocné systémy

Systémy merania

Aby bolo možné správne nastaviť systém, je nevyhnutné, aby zariadenie bolo vybavené vhodnými meracími systémami. V závislosti od vybraných prvkov systému, po energetickej analýze a v závislosti od existujúcich zariadení, poskytujeme systémy, ktoré merajú obsah amoniaku (amoniak rozpustený), kyslík, dusičnany, zákal, tlak v potrubí, REDOX potenciál, prietok atď.

Prevádzkam, ktoré nemajú kompletnú meraciu infraštruktúru dodávame a servisujeme systémy rôznych firiem napr. HachLange.

Vzorová meracia sústava sa skladá z iónovo-selektívnej sondy, ktorá slúži na online merania amoniaku a dusičnanov, spolu s vymeniteľnou náplňou , kalibrovanou na mieste,pripojenou k prevodníku. Sonda umiestnená v bioreaktore neustále monitoruje proces nitrifikácie/denitrifikácie a vysiela údaje do prevodníka. Prenášané dáta sú analyzované a v závislosti od koncentrácie amoniaku a dusičňanov sa reguluje intenzivita prevzdušňovania.

Automatizačné systémy

Vzhľadom k tomu, že náš systém sa integruje s automatizačným systémom, sú potrebné primerané komunikačné prípojky pre výmenu dát a na riadenie prevzdušňovania. V závislosti od existujúcich systémov vykonáveme ich zlúčenie alebo rozširenie.

Charakteristickým rysom nášho riešenia je nezávislosť na platforme a vysoká prevádzková spoľahlivosť.

Môžeme sa pripojiť na rôzne automatické systémy. Vykonané prípojky môžeme kedykoľvek deaktivovať, čo nám zaručuje vysokú mieru bezpečnosti riadenia v prípade poruchy na na riadiacej platforme.